علت خنک نشدن آبریز

علت خنک نشدن آبریز

علت خنک نشدن آبریز:

در یخچال هایی که مستقیم به شیر آب لوله کشی شهری وصل می شوند : یک شلنگ ورودی آب دارند که از یک طرف به شیر آب اتصال دارد و از طرف دیگر به شیر برقی یخچال ، در این یخچالها به ازای یک لیوان آب که از خروجی آبریز خارج می شود به اندازه یک لیوان آب از داخل شلنگ و لوله وارد یخچال می شود و چون مدام آب در جریان است و آب جدید وارد یخچال می شود ، پس طبیعی است که آب خنک نمی شود .

به همین دلیل در این یخچالها قابلیت انتخاب یخ قرار داده شده است تا با قرار دادن قالب یخ در داخل لیوان آب خنک شود.

یخچال فریزر:

دریخچال های جدید (مدلهای 1241 – 1251 – 1261 یا 8502 – 8505 – 8506 و یا 180 – 250 – 260) نیز   آب ،

خیلی خنک نمی شود .

(قمقمه آب دوجداره طراحی شده  تا درجه آب از 7 درجه خنک تر نشود پس اگر یک پارچ آب بر روی طبقات یخچال قرار داده شود خنک تر از آبی است که از قمقمه خارج می شود).

About The Author

Leave Comment

4 × 4 =